Homeopatiska Läkemedel

Homeopatiska Läkemedel

Homeopatiska läkemedel dess roll inom den europeiska hälso- och sjukvården

En blomstrande europeisk tradition
Homeopatiska läkemedel ingår i en lång behandlingstradition i Europa och har på det hela taget ett högt anseende för säkerhet sedan de började användas för över tvåhundra år sedan. De används i dag av över 100 miljoner européer och blir alltmer populära bland patienter, läkare samt hälso- och sjukvårdspersonal.

Tre av fyra européer känner till homeopati och 29 procent av dessa använder den för att bota sig själva. Detta motsvarar 100 miljoner européer.
Mellan 25 och 40 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen i Europeiska unionen ordinerar homeopati ibland medan 7 procent gör det regelbundet.
- I Europeiska unionen finns 54 000 läkare och övriga inom hälso- och sjukvård som specialiserat sig på homeopati.
- Den homeopatiska läkemedelsindustrin utgör 1 procent av läkemedelsmarknaden och 7 procent av marknaden för receptfria läkemedel inom Europeiska unionen (konsumentkostnad år 2005 uppgick till 1 771 miljoner euro).
- Försäljningen av homeopatiska och antroposofiska läkemedel i Europeiska unionen ökar i genomsnitt med 5 procent per år.

De tusentals läkemedel som används för dessa behandlingar har funnits på marknaden i Europeiska unionen under flera årtionden. Det nuvarande regelverket för dessa läkemedel hämmar starkt industrins tillväxt och utveckling istället för att leda till frihandel och harmonisering. Patienter, läkare samt hälso- och sjukvårdspersonal nekas tillgång till de läkemedel de skulle vilja ha.

Det finns ett angeläget behov av bättre lagstiftning för homeopatiska och antroposofiska läkemedel för att värna om denna viktiga europeiska industri och främja dess utveckling.

Homeopatiska läkemedel
Homeopatiska läkemedel utgår från kroppens egen förmåga att stimulera läkningsprocessen. Behandlingen är individuell och olika människor får olika behandlingar även om de lider av samma sjukdom. Detta individuella synsätt uppfyller ett växande behov av att bota sjukdomar med utgångspunkt från individen. Homeopatiska läkemedel erbjuder ett stort urval av effektiva, säkra läkemedel av hög kvalitet och tillverkas i regel av naturliga ämnen. De kan ordineras individuellt av en läkare eller övrig hälso- och sjukvårdspersonal eller användas för självmedicinering.

Homeopati utvecklades i Europa för över 200 år sedan av den tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755–1843). Alla sjukdomssymtom – fysiska, psykiska och emotionella – bidrar till helheten. Det aktuella homeopatiska läkemedlet är ofta en utspädning av ett ämne som framkallar denna symtombild hos en frisk person.

Ett stort antal kliniska studier visar effekten av homeopatiska läkemedel och evidensnivån är tillräcklig för att de ska få användas inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Lagstiftningen för tillverkningen av dessa läkemedel garanterar kvalitetsstandarder på samma nivå som för konventionell läkemedelsindustri. Långvarig erfarenhet visar att produkterna är genuint säkra och att de endast har mindre biverkningar.

Läkemedlen är relativt billiga. Behandlingarna kan bidra till kostnadsbesparingar inom hälso- och sjukvården genom minskad ordinering av läkemedel och minskat behov av andra tjänster.

Europeiska unionen har en viktig roll för att främja en ökad användning av homeopatiska läkemedel som ett led i en integrerad syn på hälso- och sjukvård i Europa genom att integrera den medicinska vetenskapen med det bästa från andra traditioner.

Behov av bättre lagstiftning
Bristen på adekvat lagstiftning inom Europeiska unionen har lett till en betydande minskning av homeopatiska läkemedel på marknaden under de senaste femton åren. Istället för att främja en harmonisering begränsas handeln av det nuvarande regelverket, vilket medför att det saknas tillgång till ett större sortiment av produkter inom Europa. Läkare, hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och konsumenter i många av medlemsstaterna berövas möjligheten att välja den medicin de skulle vilja ha.

Dessa läkemedel är välkända och väletablerade. De skiljer sig från konventionella läkemedel på många sätt som är av särskild betydelse för utformningen av en effektiv lagstiftning. Dagens problem bottnar i att man har försökt inordna dem i ett rättsligt system och kontrollsystem som är anpassat för konventionella läkemedel, vilka till stor del består av nya och okända substanser. Detta har resulterat i en tung börda av icke ändamålsenliga lagkrav. Stora skillnader i hur lagstiftningen tolkas har dessutom ytterligare urholkat harmoniseringsprocessen.

Det nuvarande rättsliga systemet och kontrollsystemet för homeopatiska läkemedel hämmar kraftigt industrin för dessa produkter. Det finns ett angeläget behov av bättre lagstiftning för att värna denna traditionella europeiska industri och främja dess utveckling samt låta fler njuta av de positiva hälsoeffekter som dessa behandlingar ger och tillgodose behoven hos de 100 miljoner europeiska medborgare som väljer att använda dem.

Relevant EU-lagstiftning – en kort historik
-1992 Rådets direktiv 92/73/EEC och 92/74/EEC om bestämmelser för homeopatiska humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel
- 1997 Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktiv 92/73/EEC och 92/74/EEC om homeopatiska läkemedel, COM(1997)362 slutlig
-
2001 Direktiv 2001/83/EC om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel för konsolidering av EU:s läkemedelslagstiftning
-
2003 Kommissionens direktiv 2003/63/EC om ändring av bilaga I till direktiv 2001/83/EC
-
2004 Direktiv 2004/24/EC och 2004/27/EC om ändring av direktiv 2001/83/EC

Homeopati FAQ (frågor & svar)

Här tar vi de vanligast förekommande påståenden om homeopati och ser hur sanna de är enligt den vetenskapliga evidens vi har i nuläget. Läs mer

Komplexmedel R1-R193

Handpotenserade homeopatiska komplexmedel från Dr.Reckeweg & Co. GmbH

Cellsalter / Vävnadssalter

Biosan är exklusiv importör av de välkända Dr.Schüssler biokemiska vävnadssalter, även kallade cellsalter, från Dr.Reckeweg & Co.GmbH, Tyskland. Dr.Reckeweg vävnadssalter är homeopatiskt beredda, i en finfördelad form som säkerställer ett lätt upptag i organismen. Vävnadssalterna saluförs i förpackningar om 200 tabletter samt i 22ml droppflaskor.

Enkelmedel

Handpotenserade homeopatiska enkelmedel från Dr.Reckeweg & Co. GmbH

Testampuller

Testampuller i praktiska förvaringsboxar

Dr. Reckeweg

Biosan - generalagent i Sverige för Dr Reckeweg & Co.GmbH. Biosan importerar närmare 100 olika dilutioner från den välkända Tyska homeopati-tillverkaren Dr.Reckeweg & Co. GmbH. Produktsortimentet erbjuder ett brett spektrum av handpotenserade komplexmedel, enkelmedel och veterinära läkemedel. Dr.Reckewegs homeopatiska läkemedel finns representerade i mer än 40 länder världen över, fabriken ligger i Bensheim, Tyskland. Biosan saluför även Dr.Schüsslers biokemiska vävnadssalter, s.k. kallade cellsalter. Willhelm Heinrich Schüssler var inte bara medicine doktor, han var även praktiserande fysiolog. Han utformade, under sent 1800-tal sitt unika system för cellterapi vilket gavs namnet biokemi. Han upptäckte att kroppen behövde ett flertal mineraler - i rätt balans, - i alla celler. Om obalans uppstod någonstans, i några celler, blev följden sjukdomssymtom. Tillförandet av saknade mineraler eliminierade besvären. Biokemin skiljer sig från andra behandlingsmetoder eftersom den utnyttjar oorganiska, mineraliska vävnadssalter. Dessa gör de organiska ämnena verksamma i upp-byggandet av nya celler i kroppen.

Mer om homeopati

Homeopati har en lång tradition i Europa. Tre av fyra européer känner till homeopati och 29 % av Europas befolkning använder homeopati till egenvård. Mellan 25 % och 40 % av europeiska vårdgivare ordinerar det ibland, 6-8 % gör det på regelbunden basis. Cirka 130 000 läkare arbetar med homeopati i EU och det finns cirka 30 000 specialiserade homeopatiska läkare i Europa. I Sverige ska alla homeopatiskta läkemedel genomgå läkemedelsregistrering för att få försäljas. All övrig försäljning av homeopatiska produkter i Sverige är olaglig. Ett registrerat homeopatiskt läkemedel har granskats av Läkemedelsverket och bedömts vara säkert och av hög kvalitet. Vid registrering tilldelas produkten ett registreringsnummer som återfinns på produktens etikett. Ett homeopatiskt läkemedel tillverkas enligt en erkänd homeopatisk metod. Homeopatiska tillverkningsmetoder beskrivs i homeopatiska farmakopéer och innebär kortfattat att en specificerad råvara (t.ex. en växt eller en kemikalie) blandas med ett hjälpämne (t.ex. etanol eller laktos) till en stamberedning/modertinktur. Stamberedningen/modertinkturen späds sedan ut med ett hjälpämne (t.ex. etanol eller laktos) och därefter skakas spädningen. Momentet kallas för potensering. Homeopatiska läkemedel är noggrant kontrollerade gällande säkerhet och kvalité. Homeopatiska läkemedel får endast användas utvärtes eller intas via munnen (oralt) i Sverige. Vilket homeopatiskt läkemedel som bör användas vid ett visst sjukdomstillstånd bestäms i samråd med en terapeut eller homeopat.