Mer om homeopati

Mer om homeopati

Homeopati har en lång tradition i Europa. Tre av fyra européer känner till homeopati och 29 % av Europas befolkning använder homeopati till egenvård. Mellan 25 % och 40 % av europeiska vårdgivare ordinerar det ibland, 6-8 % gör det på regelbunden basis. Cirka 130 000 läkare arbetar med homeopati i EU och det finns cirka 30 000 specialiserade homeopatiska läkare i Europa.

I Sverige ska alla homeopatiskta läkemedel genomgå läkemedelsregistrering för att få försäljas. All övrig försäljning av homeopatiska produkter i Sverige är olaglig. Ett registrerat homeopatiskt läkemedel har granskats av Läkemedelsverket och bedömts vara säkert och av hög kvalitet. Vid registrering tilldelas produkten ett registreringsnummer som återfinns på produktens etikett.

Ett homeopatiskt läkemedel tillverkas enligt en erkänd homeopatisk metod. Homeopatiska tillverkningsmetoder beskrivs i homeopatiska farmakopéer och innebär kortfattat att en specificerad råvara (t.ex. en växt eller en kemikalie) blandas med ett hjälpämne (t.ex. etanol eller laktos) till en stamberedning/modertinktur. Stamberedningen/modertinkturen späds sedan ut med ett hjälpämne (t.ex. etanol eller laktos) och därefter skakas spädningen. Momentet kallas för potensering.

Homeopatiska läkemedel är noggrant kontrollerade gällande säkerhet och kvalité. Homeopatiska läkemedel får endast användas utvärtes eller intas via munnen (oralt) i Sverige. Vilket homeopatiskt läkemedel som bör användas vid ett visst sjukdomstillstånd bestäms i samråd med en terapeut eller homeopat.

Visa större bild

En blomstrande europeisk tradition

Homeopatiska läkemedel dess roll inom den europeiska hälso- och sjukvården En blomstrande europeisk tradition Homeopatiska läkemedel ingår i en lång behandlingstradition i Europa och har på det hela taget ett högt anseende för säkerhet sedan de började användas för över tvåhundra år sedan. De används i dag av över 100 miljoner européer och blir alltmer populära bland patienter, läkare samt hälso- och sjukvårdspersonal. Tre av fyra européer känner till homeopati och 29 procent av dessa använder den för att bota sig själva. Detta motsvarar 100 miljoner européer. • Mellan 25 och 40 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen i Europeiska unionen ordinerar homeopati ibland medan 7 procent gör det regelbundet. • I Europeiska unionen finns 54 000 läkare och övriga inom hälso- och sjukvård som specialiserat sig på homeopati. • Den homeopatiska läkemedelsindustrin utgör 1 procent av läkemedelsmarknaden och 7 procent av marknaden för receptfria läkemedel inom Europeiska unionen (konsumentkostnad år 2005 uppgick till 1 771 miljoner euro). • Försäljningen av homeopatiska och antroposofiska läkemedel i Europeiska unionen ökar i genomsnitt med 5 procent per år. De tusentals läkemedel som används för dessa behandlingar har funnits på marknaden i Europeiska unionen under flera årtionden. Det nuvarande regelverket för dessa läkemedel hämmar starkt industrins tillväxt och utveckling istället för att leda till frihandel och harmonisering. Patienter, läkare samt hälso- och sjukvårdspersonal nekas tillgång till de läkemedel de skulle vilja ha. Det finns ett angeläget behov av bättre lagstiftning för homeopatiska och antroposofiska läkemedel för att värna om denna viktiga europeiska industri och främja dess utveckling. Tre av fyra européer känner till homeopati och 29 procent av dessa använder den för att bota sig själva . Källa: Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktiv 92/73/EEG och 92/74/EEG, Bryssel, av den 14 juli 1997, KOM(1997)0362 slutlig Homeopatiska läkemedel Homeopatiska läkemedel utgår från kroppens egen förmåga att stimulera läkningsprocessen. Behandlingen är individuell och olika människor får olika behandlingar även om de lider av samma sjukdom. Detta individuella synsätt uppfyller ett växande behov av att bota sjukdomar med utgångspunkt från individen. Homeopatiska läkemedel erbjuder ett stort urval av effektiva, säkra läkemedel av hög kvalitet och tillverkas i regel av naturliga ämnen. De kan ordineras individuellt av en läkare eller övrig hälso- och sjukvårdspersonal eller användas för självmedicinering. • Homeopati utvecklades i Europa för över 200 år sedan av den tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755–1843). Alla sjukdomssymtom – fysiska, psykiska och emotionella – bidrar till helheten. Det aktuella homeopatiska läkemedlet är ofta en utspädning av ett ämne som framkallar denna symtombild hos en frisk person. Ett stort antal kliniska studier visar effekten av homeopatiska läkemedel och evidensnivån är tillräcklig för att de ska få användas inom den offentliga hälso- och sjukvården. Lagstiftningen för tillverkningen av dessa läkemedel garanterar kvalitetsstandarder på samma nivå som för konventionell läkemedelsindustri. Långvarig erfarenhet visar att produkterna är genuint säkra och att de endast har mindre biverkningar. Läkemedlen är relativt billiga. Behandlingarna kan bidra till kostnadsbesparingar inom hälso- och sjukvården genom minskad ordinering av läkemedel och minskat behov av andra tjänster. Europeiska unionen har en viktig roll för att främja en ökad användning av homeopatiska läkemedel som ett led i en integrerad syn på hälso- och sjukvård i Europa genom att integrera den medicinska vetenskapen med det bästa från andra traditioner. Behov av bättre lagstiftning Bristen på adekvat lagstiftning inom Europeiska unionen har lett till en betydande minskning av homeopatiska läkemedel på marknaden under de senaste femton åren. Istället för att främja en harmonisering begränsas handeln av det nuvarande regelverket, vilket medför att det saknas tillgång till ett större sortiment av produkter inom Europa. Läkare, hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och konsumenter i många av medlemsstaterna berövas möjligheten att välja den medicin de skulle vilja ha. Dessa läkemedel är välkända och väletablerade. De skiljer sig från konventionella läkemedel på många sätt som är av särskild betydelse för utformningen av en effektiv lagstiftning. Dagens problem bottnar i att man har försökt inordna dem i ett rättsligt system och kontrollsystem som är anpassat för konventionella läkemedel, vilka till stor del består av nya och okända substanser. Detta har resulterat i en tung börda av icke ändamålsenliga lagkrav. Stora skillnader i hur lagstiftningen tolkas har dessutom ytterligare urholkat harmoniseringsprocessen. Det nuvarande rättsliga systemet och kontrollsystemet för homeopatiska läkemedel hämmar kraftigt industrin för dessa produkter. Det finns ett angeläget behov av bättre lagstiftning för att värna denna traditionella europeiska industri och främja dess utveckling samt låta fler njuta av de positiva hälsoeffekter som dessa behandlingar ger och tillgodose behoven hos de 100 miljoner europeiska medborgare som väljer att använda dem. Relevant EU-lagstiftning – en kort historik 1992 Rådets direktiv 92/73/EEC och 92/74/EEC om bestämmelser för homeopatiska humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel 1997 Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktiv 92/73/EEC och 92/74/EEC om homeopatiska läkemedel, COM(1997)362 slutlig 2001 Direktiv 2001/83/EC om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel för konsolidering av EU:s läkemedelslagstiftning 2003 Kommissionens direktiv 2003/63/EC om ändring av bilaga I till direktiv 2001/83/EC 2004 Direktiv 2004/24/EC och 2004/27/EC om ändring av direktiv 2001/83/EC

...Mer Info

 

Visa större bild

Samuel Hahnemann

HOMEOPATINS FADER Samuel Hahnemann föddes i Meissen 1755 som son till en fattig porslinsmålare. Den unge Samuel visade sig ha ett briljant läshuvud och en enorm självdisciplin. Han studerade medicin vid Leipzigs universitet från 20 års ålder och studierna avslutades med doktorsexamen vid universitetet i Erlangen 1779. Men Hahnemann blev ingen vanlig läkare. Han var synnerligen otillfreds med sin tids medicinska vetande och läkarnas förmåga att bota sjuka. Han opponerade sig kraftfullt mot många vedertagna läkemetoder: mot de våldsamma åderlåtningarna, missbruket av laxering, mot kvicksilversublimat, blyplåster och -salvor, och inte minst mot att patienterna fick för starka och för många mediciner på en gång. Hahnemann ägnade sig därför alltmer åt kemi, som han hyste ett brinnande intresse för, medicinsk forskning och skriftställeri. Han insåg tidigt att levnadsförhållandena intimt hängde samman med hälsan och propagerade för hygien, frisk luft och diet. Detta var någonting nytt för den tiden och resultatet blev att han utsattes för diverse angrepp och förföljelser från såväl läkarkåren som apotekarna. Efter mycket sökande växte homeopatins lagar så småningom fram hos Hahnemann. 1808 skrev han i ett brev: ”Jag har nu sedan 18 år övergivit de gamla vägarna inom läkekonsten.” Han blev på det klara med att läkemedel noga måste utforskas och prövas på friska människor. Medlen måste ges var för sig och oblandade. Den etablerade läkekonsten, allopatin, byggde på trossatsen Contraria contrariis curantur dvs. ”motsats botas med motsats”. Hahnemann myntade begreppet Similia similibus curentur d.v.s. ”lika bör botas med lika”. Detta innebar att han botade sjukdom med medel som, i outspädd form, själva kunde orsaka liknande tillstånd. Hahnemann gav medlen i oerhört svag dos och endast ett i taget. Den sjukes egna läkande krafter väcktes då till liv. Hahnemann var en mycket flitig skriftställare och alla hans alster fungerade som förberedelser för ”homeopatins katekes”. Så benämns hans viktigaste verk, Organon der rationellen Heilkunde vars första upplaga kom ut 1810. Året efter bosatte sig Hahnemann för tredje gången i Leipzig. Två gånger i veckan föreläste han vid universitetet där om sin nya lära. Han fick hängivna lärjungar som efter hand spred homeopatin ut över världen. På nytt blev han dock angripen av läkarna och apotekarna varför han 1821 begav sig till Köthen tillsammans med två av sina elever. I denna stad blev han livläkare åt fursten av Anhalt-Dessau. Hahnemanns sista stora verk blev Die chronischen Krankheiten som utkom i fyra band 1828-1830. Här lägger han fram sin tes om tre ”miasmer” som bakomliggande orsak till kroniska sjukdomar. De tre ”miasmerna” kallas syphilis (lues), sycosis och psora. Han menade att ca 7/8 av alla kroniska lidanden beror på psora-belastning. Som den framsynta läkare han var insåg han redan vid denna tid det intima sambandet mellan huden och inre organ. I 48 år hade Hahnemann varit gift med Johanna Leopoldine Henriette, då hon hastigt avled 1830. I det äktenskapet föddes inte mindre än 11 barn. I början av 1830-talet var Hahnemanns anseende som skicklig läkare så stort att patienter uppsökte honom från när och fjärran. Homeopatin blev alltmer uppskattad och erkänd. Bland tyska läkare hade han 200 lärjungar. Europa drabbades av en kolera-epidemi under detta decennium. Det gav Hahnemann ett osökt tillfälle att demonstrera den homeopatiska behandlingens överlägsenhet (huvudmedlet var Camphora) gentemot den allopatiska. Bland de kolerapatienter som behandlades homeopatiskt var det mycket få som avled. 1835 gifte den 80-årigé Hahnemann om sig med den 35-åriga fransyskan Mélanie d’Hervilly, som sökt den berömde läkaren för någon åkomma. Samma år flyttade paret till Paris, där Hahnemann hälsades välkommen med stor glädje. Han öppnade där en praktik och blev så framgångsrik och förmögen att han kunde inrätta en avgiftsfri klinik för fattiga. 88 år gammal avled Hahnemann 1843 i Paris. 50 år senare flyttades hans stoft från Montmartre till kyrkogården Père Lachaise, där de flesta av Frankrikes stora män vilar. År 1900 restes ett stort och dyrbart monument över graven. Samma år tillkom i Washington det största och pampigaste monumentet över Hahnemann i hela världen. Det avtäcktes av USA:s dåvarande president William McKinley, en av landets många presidenter som själva hade goda erfarenheter av homeopati. Källa: Svenska Föreningen För Vetenskaplig Homeopati

...Mer Info

 

Visa större bild

Homeopatins historia

Homeopatin grundades av den tyske läkaren och apotekaren Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843), som ansåg att dåtidens mediciner gav alltför svåra biverkningar. Han ville inte skada sina patienter mer, så han började i stället översätta medicinsk litteratur. Vid ett tillfälle, när han gjorde en sådan översättning, stötte han på ett påstående om varför kinin fungerade som behandling vid malaria. Han ställde sig undrande till påståendet och för att testa det hela, intog han på prov kinin. Till sin förvåning upptäckte han att han drabbades av symptom, som liknade dem man har vid malaria. Han slutade ta kinin och besvären försvann. Han gjorde om försöket och historien upprepades. Detta väckte hans nyfikenhet. Han började pröva nya substanser på liknande sätt och upptäckte att motsvarande hände med andra substanser. Emellertid fanns det biverkningar även med dessa. Han började därför försök med att späda ut läkemedlen och märkte att de hade god effekt ändå. Han var noga med att blanda lösningen, därför skakade han den rejält. Av en tillfällighet kom han också att upptäcka att effekten blev starkare om han skakade mera. Så småningom kom han fram till att ju mer han spädde och skakade läkemedlen desto större blev den läkande kraften hos dem, samtidigt som biverkningarna minskade eller helt försvann. Hahnemann utökade sina försök genom att anlita familjen, vänner och kollegor som försökspersoner. Ett flertal personer fick genomgå prövningar av olika substanser, en i taget. Vid dessa prövningar fördes det protokoll över hur var och en av de ingående försökspersonerna reagerade. Informationen samlades sedan i böcker, som kallas Materia Medica. Efter Hahnemanns tid har många följt i hans fotspår och en stor mängd nya substanser har prövats på liknande sätt.

...Mer Info

 

Visa större bild

Potensering

Homeopatiska läkemedel tillverkas genom ett speciellt spädningsförfarande som kallas potensering, vilket innebär att en råvara späds och skakas enligt homeopatiska principer tills önskad styrka (potens) uppnåtts. Homeopatiska läkemedel finns i en mängd olika potenser. I Sverige måste råvaror som används i homeopatiska läkemedel spädas ut minst tiotusen gånger innan slutprodukten är färdig. I diagrammet på höger sida visas spädningsprincipen. Dr.Reckewegs homeopatiska läkemedel potenseras för hand enligt homeopatisk tradition i en toppmodern GMP fabrik. Vetenskap förenas med tradition.

...Mer Info